.

.

.

รูป รับปริญญา ไม่ลง ฮ่าๆๆๆ ((เพราะไม่มีกล้องไปเลย อาศัยชาวบ้านหมด))

เอานี่มาลงแปะเล่นๆแล้วกัน...รูปปุริที่ไปถ่ายกับเพื่อนฝูงรร.เก่ามาตอนวันซ้อมของCU

อินี่ใคร??

 

เราไม่ได้แกล้งแต่เพื่อนเรามันขาวมากเอง

รูปนี้มีแต่คนบอกว่า เหมือนญี่ปุ่นมั่กๆ...((me/เหรอ...= ="))

 

อานิสงจากเพื่อนบังเจ้จนหุ่นดี ฮ่าๆๆๆ

.

.

.

ต่อไปเอาบุญมาฝาก ใครทำบุญมีวาสนา ก็เอาข่าวดีๆนี้ไปนะจ้ะ

หรือใครกำลังสร้างบุญก็สร้างดีๆเพื่อมีโอกาสได้ไป

       สถาบันความร่วมมือทาง ด้านการจัดการความเป็นผู้นำระหว่างญี่ปุ่น กับสหรัฐอเมริกา (Japan – America Institue of Management Science- JAIMES) มอบทุนการศึกษา ภายใต้โปรแกรม East-West Knowledge Leaders Program – EWKLP อยู่ภายใต้ชื่อทุนฟูจิซึ 
          ทุนดังกล่าว เป็นทุนที่ช่วยพัฒนาทางด้านความเป็นผู้นำให้กับผู้ได้รับทุน เป็นทุนระดับปริญญาโทเรื่อยไปจนถึงทุนวิจัย โดยผู้รับทุนจะได้มีโอกาสศึกษาวิจัย ที่โฮโนลูลู ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยทางบริษัท ฟูจิซึ  ที่ถือว่า เป็นผู้ก่อตั้งทุนนี้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินอย่างเต็มที่ เนื่องจากครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เมื่อปี 1985 เป็นต้นมา 
          โปรแกรม EWKLP ใช้เวลาการศึกษา วิจัย เพียง 3 เดือนเท่านั้น ผู้รับทุนจะได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าวิจัย ในเรื่องของการจัดการทั้งประเทศฝั่งตะวันออก และตะวันตก ที่มีการประสานกันได้อย่าลงตัว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสมีความเฉียบคมในเรื่องของการจัดการบริหาร มากขึ้น รวมไปถึงทักษะ และเพิ่มความมั่นใจในการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจระดับโลก ปัจจุบันผู้ที่ผ่านทุนนี้ ได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับสังคมระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
          สำหรับผู้ที่จะได้รับทุนนี้ จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เสียก่อน และจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

           - จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป 
           - ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติทางด้านความประพฤติดี 
           - คะแนน TOEFL 577 (เราไม่เคยสอบเลยแฮะ...))
            แบบกระดาษคำตอบ 233 แบบคอมพิวเตอร์ และ 90 แบบอินเตอร์เน็ต 

          ในส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน นอกจากฟรีในเรื่องของค่าเล่าเรียนแล้ว ทางฟูจิซึ ก็จะจ่ายค่าเดินทางจากประเทศบ้านเกิดของผู้รับทุน ไปประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งไปและกลับ โดยทางฟูจิซึ จะเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนในส่วนนี้เอง ผู้รับทุนไม่มีสิทธิเลือกสายการบิน หรือว่าขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตัวเอง 
          นอกจากนี้ ทางฟูจิซึ จะทำประกันเรื่องของการรักษาพยาบาลให้ตลอดระยะเวลาของการศึกษา วิจัย รวมไปถึงการหาที่พัก ที่ฮาวายให้ด้วย
 
          สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.jaims.org ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2009 เป็นต้นไป จนถึงปลายเดือนมกราคม 2010 ก่อนที่จะส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนไปที่ 
          Fujitsu Hawaii Representative Office 
          c/o JAIMS 
          6660 Hawaii Kai Drive 
          Honolulu, HI 96825
          U.S.A. 
           ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก จะไม่ได้รับเอกสารประกอบการสมัครคืนจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
 

.

.

.

 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
วาเซดะ  ประเทศญี่ปุ่น  โดยสนับสนุนให้ส่งบุคลากรของสำนักงาน กทช. หรือบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อศึกษาต่อในสถาบัน Graduate School of Asia-Pacific Studies (GSAPS)
แห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ  ประเทศญี่ปุ่น  โดยประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก

  1. ระดับปริญญาโท  ในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Master of Arts Program in International Relations) โดยเน้นการศึกษาด้าน International Cooperation/Global Information and Telecommunication จำนวนไม่เกิน 2 ทุน  โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่  3 - 28 สิงหาคม 2552  สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน 2553)
  2. ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศ (Doctor of Philosophy Program in International Studies) โดยเน้นการศึกษาในด้าน International Cooperation/Global Information and Telecommunication  จำนวนไม่เกิน 2 ทุน โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552 สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน 2553)

  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม  วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์  สถิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  การเงิน  บริหารธุรกิจหรือการจัดการ  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือได้รับเกียรตินิยม สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 3.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  2. ผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
  3. ผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  4. จะต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน (Internet-based) เว้นแต่จะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
  5. เป็นผู้ที่มีผลคะแนนทดสอบ GRE เฉพาะผู้สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
  6. ไม่อยู่ในระหว่างสมัครขอรับทุนจากแหล่งอื่น (เว้นแต่จะสละสิทธิ์) หรืออยู่ระหว่างการรับทุนจากแหล่งอื่น  หรืออยู่ระหว่างการชดใช้ทุนจากแหล่งอื่น

  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศและต้องยื่นเอกสารการสมัครให้ ครบถ้วนภายในวันที่รับสมัคร  สำนักงาน กทช. จะตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการสมัคร  โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนดภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กทช. (http://www.ntc.or.th) และจะรวบรวมเอกสารของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจัดส่งไปยัง มหาวิทยาลัยวาเซดะในนามผู้สมัครของสำนักงาน กทช.  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยวาเซดะจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าศึกษาและ รับทุนดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับมา ปฏิบัติงานที่สำนักงาน กทช. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา
 
  รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศการให้ทุนการศึกษาสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน กทช. (http://www.ntc.or.th) และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ที่ คุณนฤมลฯ 02-271-0151 ต่อ 225 หรือ 566 วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.30 – 18.00 น.

ไว้มีข่าวทุนอะไรจะมาบอกอีก หรือ ใครสนใจด้านไหนลองทิ้งข้อความไว้เผื่อจะมีนะเจ๊อะ

 

Comment

Comment:

Tweet

ทุนน่าสนใจกมากๆเลยล่ะ โดยเฉพาะอันแรกนะ
แต่ไม่เคยสอบโทเอลนี่สิ ใครๆก็ว่ายากโคตรๆ
angry smile

#4 By ★ZEASonal on 2009-07-21 15:10

มายินดีๆ กับที่รับปริญญา open-mounthed smile

#3 By HeiLazaros on 2009-07-20 22:11

ขอบคุณนะคะ

ดีๆมากๆเลยคร่าbig smile

#2 By ณ ปลายทาง. on 2009-07-20 21:49

โอ้...ข่าวทุนน่าสนใจมากค่ะ confused smile

#1 By i'FY on 2009-07-20 21:48